46 CommentsCô Tạ Minh Thủy hiện là giáo viên Giỏi môn Ngữ văn của Trường PT liên cấp Vinschool – Hà Nội. Với giọng văn đầy trong trẻo, giảng dạy lôi cuốn, chữ viết đẹp, cô đã tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc của cho người học. Tác phẩm “Cổng trường mở ra” là bài học đầu tiên trong chương trình Văn 7 rất hay và ý nghĩa. Cùng lắng nghe bài giảng các em nhé! —
Học trực tuyến tại:
Fanpage: —
Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Học trực tuyến tại:
Fanpage:

Nguồn: https://androidsvn.com

Xem thêm bài viết khác: https://androidsvn.com/giao-duc/

Author

meeylandofficial@gmail.com

46 thoughts on “Cổng trường mở ra –Lớp 7 – Cô Tạ Minh Thủy

  1. 👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈😈😈😈😈😈😈😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿😈😈👿😈😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿👿😈👿😈😈👿😈👿👿😈👿👿😈😈👿😈👿👿👿😈👿👿😈👿😈😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈😈😈👿😈😈👿😈👿😈😈😈😈👿😈👿😈👿😈👿👿😈👿👿😈😈👿👿😈😈😈👿👿😈😈😈👿😈👿😈😈😈👿😈😈👿😈😈👿👿👿👿👿👿👿👿😈😈😈😈😈😈😈👿👿👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿👿😈😈👿😈👿👿😈👿😈👿👿👿😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈😈👿😈👿👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿😈👿👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈😈👿👿😈😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈😈👿😈😈👿😈👿😈👿👿😈😈👿😈👿😈👿👿😈😈👿😈👿👿😈😈👿😈👿👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿👿😈😈👿😈👿👿😈😈👿😈👿👿😈😈👿👿😈😈👿👿😈😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿👿😈😈👿😈👿👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈😈👿👿😈😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈😈👿😈👿👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿😈👿👿😈👿😈👿👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿👿😈😈😈😈😈😈😈👿😈👿👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿👿👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈😈😈👿😈😈👿👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿👿👿👿😈👿👿👿😈👿😈👿😈😈😈👿😈👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈😈👿👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿😈👿👿😈

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *